മണക്കാട് പൈലിങ്ങിനിടയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു; ഒരാൾ മണ്ണിനടിയൽ January 9, 2017

  ഇടുക്കി, മണക്കാട് പൈലിങ്ങിനിടയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഒരാൾ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടു. പോലീസും ഫയർ ഫോഴ്‌സും ഇയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്....

Page 11 of 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Top