വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ… #LetsGetIndia Ticking… ടൈറ്റനൊപ്പം August 16, 2020

മഹാമാരിയുടെ കാലം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെയും ഉപജീവനനമാർഗത്തെയും അത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. വിപണികളിൽ...

Top