വിഷു ദിനത്തിൽ ‘തെരി’ എത്തി. April 14, 2016

വിജയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം തെരി എത്തി. രാജ്യത്ത് ആകെ 144 തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.. ഇതുവരെയുള്ള വിജയ്...

വിഷു എത്തിയിട്ടും പടക്ക വിപണി തണുത്ത് തന്നെ. April 13, 2016

വിഷു പടക്ക വിപണിയ്ക്ക് ചാകരയാകാറാണ് പതിവ്. വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങളും പൂത്തിരിയും മത്താപ്പും ഇല്ലാതെ വിഷു ആഘോഷം ഉണ്ടാവുക പതിവല്ല....

Page 2 of 2 1 2
Top