റംസിയുടെ മരണം; പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി September 9, 2020

കൊല്ലം കൊട്ടിയത്തെ റംസിയുടെ മരണത്തിൽ പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി. കൊട്ടിയം, കണ്ണനല്ലൂർ എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ...

സബ് ട്രഷറി തട്ടിപ്പ്: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു August 4, 2020

തിരുവനന്തപുരത്തെ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരൻ രണ്ട് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു....

Top