ഇന്ന് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് June 11, 2016

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒഴിവുവന്ന 57 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്...

വിജയ് മല്യയെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശുപാർശ April 27, 2016

കോടികൾ ബാങ്കുകൾക്ക് കുടിശ്ശിക വരുത്തി രാജ്യം വിട്ട മദ്യ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശുപാർശ. സഭയുടെ...

Page 9 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Top