നിറം മാത്രം നോക്കി ഫൗണ്ടേഷനും, വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കല്ലേ ! July 3, 2018

എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫൗണ്ടേഷനും, വസ്ത്രങ്ങളും, ആഭരണങ്ങളും പിന്നീട് പരിപൂര്‍ണ്ണ തൃപ്തി തരാത്തതായി തോന്നിയിട്ടില്ലേ ? മണിക്കൂറുകള്‍ ചെലവിട്ട് വാങ്ങിയ...

ഇത് മേക്കപ്പാണ് ! ഇത് മുഖത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ! വിശ്വസിക്കാനാകുമോ March 24, 2018

പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഗ്രാഫിക്‌സാണെന്നേ തോന്നൂ….എന്നാൽ മേക്കപ്പാണ് ! വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? മിമി ചോയ് എന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് സ്വന്തം മുഖത്ത് മേക്കപ്പിലൂടെ...

ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു August 10, 2017

ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നെബുല, കില്ലര്‍ ക്രോക്ക്, മിസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ അതിന്ദ്രീയ ശക്തികളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ? എത്ര പെര്‍ഫെക്ഷനിലാണ്...

Top